Events

2012

2012.07.26Bài giảng chuyên đề số 6 “Vấn đề thế tục hóa trong thế giới Phật giáo – So sánh Việt Nam và Nhật Bản”[ Chi tiết ]
2012.11.28第1回ハノイ・ロンド(ベトナム研究勉強会)[ Chi tiết ]