Liên hệ

3-8-1 Komaba Meguro-ku, Tokyo 153-8902, Japan
contact@jsph.c.u-tokyo.ac.jp
* Lưu ý: Mọi ký tự "@" trong website này đều được viết bằng định dạng full-size (zenkaku).