Thành viên

Thông tin thành viên phụ trách Chương trình
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo lý lịch khoa học của từng thành viên từ đường link được kết nối với trang chủ của Khoa chuyên ngành.

Tên IWATSUKI, Jun'ichi
Đơn vị công tác Giáo sư Bộ môn Ngôn ngữ và Khoa học Thông tin, Trường Sau Đại học Nghiên cứu Văn hóa Tổng hợp
Lĩnh vực nghiên cứu

Ngôn ngữ học xã hôị, Lịch sử chính sách ngôn ngữ ở khu vực Đông Á thời cận đại
Đặc biệt là quá trình thay đổi của ngôn ngữ văn bản ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 đến nửa đầu thế kỷ 20

Tham khảo

Mục Thông tin giảng viên tại trang chủ Bộ môn Ngôn ngữ và Khoa học Thông tin
http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/staff/ap/iwatsuki.html

Tên SAITO, Mareshi
Đơn vị công tác Giáo sư Bộ môn Văn hóa so sánh, Trường Sau Đại học Nghiên cứu Văn hóa Tổng hợp
Lĩnh vực nghiên cứu

Văn học Trung Quốc cổ điển, Cổ điển học Đông Á, Lý luận về Đông Á cận đại

Tham khảo

Mục Thông tin giảng viên tại trang chủ Chương trình Cộng đồng toàn cầu
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/teacher/database/251.html

Tên SHIMIZU, Takashi
Đơn vị công tác Phó giáo sư Bộ môn Nghiên cứu Xã hội Quốc tế, Trường Sau Đại học Nghiên cứu Văn hóa Tổng hợp
Lĩnh vực nghiên cứu

Quản trị kinh doanh (Hệ thống doanh nghiệp, Hoạt động doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp và Luật), Luật pháp và Kinh tế học

Tham khảo

Mục Thông tin giảng viên tại trang chủ Bộ môn Nghiên cứu Xã hội Quốc tế
http://www.kiss.c.u-tokyo.ac.jp/previous/members/shimizu.htm

Tên MIYATA, Saori
Đơn vị công tác Nghiên cứu viên dự án,Văn phòng Tổ chức phát triển giáo dục đại cương Đông Á – EALAI (East Asia Liberal Arts Initiative)
Lĩnh vực nghiên cứu

Văn học Nhật Bản hiện đại