ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Vận hành- Quản lý
Website này do Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Nhật Bản phối hợp bởi Tập đoàn Zensho, Đại học Tokyo và Đại học Quốc gia Hà Nội ( sau đây gọi tắt là “Chương trình”) vận hành và quản lý.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý
Chương trình vận hành và quản lý Website không thực hiện bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến nội dung thông tin đăng tải trên Website cũng như các trang web liên kết khác. Hơn nữa, Chương trình hoàn toàn không chịu trách nhiệm đỗi với những rắc rối hay tổn thất do những thông tin đó gây ra cho người sử dụng.

Bản quyền
Bản quyền liên quan đến nội dung, hình ảnh, cách trình bày, sắp đặt và cấu trúc Website đều thuộc về Chương trình. Xin lưu ý rằng mọi in sao, trích dẫn không được phép từ Website đều bị coi là vi phạm luật bản quyền. Tuy nhiên, việc in sao, trích dẫn thông tin để sử dụng chỉ trong nội bộ quý cơ quan, tổ chức có thể chấp nhận được. Ngoại trừ trường hợp trên, đề nghị quý vị có nguyện vọng in sao, trích dẫn thông tin liên hệ trước với Chương trình.

Liên kết Website
Đây là website liên kết tự do. Trường hợp dán thêm liên kết hay đăng tải liên kết lên các tạp chí không cần phải thông báo với Đại học Tokyo. Tuy nhiên, các liên kết từ những website có nội dung bôi nhọ, gây tổn hại đến Chương trình hay chống lại trật tự, đạo đức xã hội sẽ bị yêu cầu gỡ bỏ.

Bảo mật thông tin cá nhân
Website này không sử dụng những thông tin cá nhân đã được đăng ký ngoài phạm vi mục đích sử dụng đã được ghi rõ khi thu thập thông tin. Chương trình có trách nhiệm quản lý, bảo quản những thông tin cá nhân đã được cung cấp và cam kết không tiết lộ, cung cấp những thông tin này cho bên thứ ba.

Liên hệ
Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Nhật Bản phối hợp bởi Tập đoàn Zensho, Đại học Tokyo và Đại học Quốc gia Hà Nội

3-8-1 Komaba Meguro-ku, Tokyo 153-8902, Japan
contact@jsph.c.u-tokyo.ac.jp
Lưu ý: Mọi ký tự “@” trong website này đều được viết bằng định dạng full-size (zenkaku).

Những nội dung nêu trên có thể được sửa đổi mà không thông báo trước. Chúng tôi không thể liên lạc đến quý vị mỗi khi thay đổi thông tin, vì vậy khi sử dụng Website, đề nghị quý vị tham khảo những nội dung mới nhất tại trang chủ.