Events

Khóa thực tập ngắn hạn tháng 11

2014.11.16 - 11.22

 Chương trình đang chuẩn bị tổ chức khóa thực tập ngắn hạn với sự tham gia của sinh viên và học viên cao học của Bộ môn Nhật Bản, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

« Previous Next »