News

2020

2020.12.16 Chị Hoàng Thị Chăm, nghiên cứu sinh nhận học bổng Zensho đã trả lời phỏng vấn NHK World Radio Japan*.[ Chi tiết ]
2020.09.11 We have renewed the application guide for the 2020 Zensho Program.[ Chi tiết ]
2020.08.07 We have updated the application guide for the 2020 Zensho program.[ Chi tiết ]
2020.02.14 We have uploaded the "Student Exchange" page.[ Chi tiết ]
2020.02.03 We have uploaded the application guide for the 2020 Zensho program.[ Chi tiết ]