News

Hai bài báo khoa học dưới đây của tác giả Đỗ Thị Mai - học viên nhận học bổng chương trình Zensho Nhật Bản - được đăng trên Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Tập 5, Số 1b và Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á số 10 (224).

2019.12.23

Hai bài báo khoa học dưới đây của tác giả Đỗ Thị Mai - học viên nhận học bổng chương trình Zensho Nhật Bản - được đăng trên Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Tập 5, Số 1b và Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á số 10 (224).

Thông tin chi tiết về bài đăng như sau:

Đỗ Thị Mai. Một số đặc trưng của Hán thi Nhật Bản hậu kì Edo, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tập 5, Số 1b, 2019, 32-40. ISSN: 2354-1172

Đỗ Thị Mai. Hình tượng trẻ em trong thơ chữ Hán hậu kì Edo, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 10 (224), 10-2019, 67-74. ISSN: 2354-077X

« Trang trước Trang tiếp theo »