News

2019

2019.12.23 Hai bài báo khoa học dưới đây của tác giả Đỗ Thị Mai - học viên nhận học bổng chương trình Zensho Nhật Bản - được đăng trên Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Tập 5, Số 1b và Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á số 10 (224).[ Chi tiết ]
2019.11.08 We have uploaded the second application guide for the 2018 Zensho program.[ Chi tiết ]
2019.10.09 Đã cập nhật trang web của nhân viên.[ Chi tiết ]
2019.01.16 We have uploaded the application guide for the 2019 Zensho program.[ Chi tiết ]