News

2016

2016.09.21 Đại học Việt Nhật (VJU) tổ chức Lễ Khai trường.[ Chi tiết ]
2016.08.04 Đã cập nhật trang web của nhân viên.[ Chi tiết ]