News

Tiếp nhận du học sinh

2015.04.15

 Chương trình đã đón hai học viên cao học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội sang lưu học với tư cách học viên dự thính tại Komaba Campus. Thông tin về quá trình lưu học sẽ tiếp tục được giới thiệu tại website này.

« Trang trước Trang tiếp theo »