News

Mời viết bài cho "Thông báo Khoa học Nhật Bản học"

2014.10.29
 Nhằm mục đích công bố những thành quả nghiên cứu Nhật Bản học có giá trị của giảng viên, học viên cao học và sinh viên đang học tâp hoặc đã tốt nghiệp của Bộ môn Nhật bản học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chương trình sẽ phát hành "Thông báo Khoa học Nhật Bản học". 
 Các bài viết học thuật đạt tiêu chuẩn sẽ được công bố trên website này. Chương trình mong đợi sẽ có nhiều bài viết được gửi tới.
 Về quy định của bài viết, xin tham khảo link dưới đây.
 

 『ハノイ日本研究紀要』(オンラインジャーナル)への投稿を募集します。

« Trang trước Trang tiếp theo »